Direct naar de content

B en W besluiten 18 maart 2014

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

18-03
Het college van B en W legt de Welstandsparagraaf RDM-terrein ter inzage. De paragraaf richt zich op het behoud van het terrein met een grote cultuurhistorische waarde en laat ook ruimte voor toekomstige vernieuwing en uitbreidingen. De Welstandsparagraaf beperkt zich tot de welstandaspecten van gebouwen, oftewel de architectuur.

18-03
Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied Blijdorpsepolder opstellen. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Rijksweg A20 en het Schie-Schiekanaal, in het oosten door de Vroesenlaan, Stadhoudersweg en Van Aerssenlaan, in het zuiden door het spoortraject van de Nederlandse Spoorwegen en in het westen door de Delfshavense Schie. Het nieuwe bestemmingsplan dient als basis voor actualisering van de huidige bestemmingsplannen en voor het geven van regels voor plangedeelten waarvoor nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is ook nodig, omdat nieuwe ontwikkelingen niet gerealiseerd kunnen worden op basis van de ter plaatse van kracht zijnde planologische regelingen. Een voorbeeld is de uitbreiding van een dierenasiel waardoor er ook andere functies aan de bestemming gegeven kunnen worden.

18-03
Het college van B en W heeft nieuwe nadere regels voor kamerverhuur vastgesteld. Het aantal personen aan wie zonder vergunning kamerverhuur mag plaatsvinden is verruimd van 2 naar 3 per woning. Daarnaast is onder andere de quota voor het maximaal aantal te verstrekken vergunningen per deelgemeente afgeschaft.

18-03
Het college van B en W verleent toestemming aan het Maasstadziekenhuis om de Clara locatie te verkopen aan Sociale Werkvoorziening Zuidholland B.V (SWZ) met de voorwaarden dat in de koopovereenstemming dient opgenomen te worden dat SWZ de sloop afrondt en indien de locatie Clara noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het Stadionpark (zowel de eerste als tweede fase van de ontwikkeling Sportcampus en/of stadion) dat de gemeente en SWZ zich inspannen tot een ruimtelijk vergelijk om die ontwikkeling mogelijk te maken.

Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

18-03
Het college van B en W meldt de Provinciale Staten namens de gemeenteraad haar zienswijze op het ontwerpinpassingsplan Bocht afsnijding Delfste Schie. In de zienswijze pleit de raad te onderzoeken of de noordelijke brug in beweegbare vorm kan worden uitgevoerd. Daarnaast geeft de raad in meerderheid aan dat de gemeente eventuele verdere voorbereidingen met betrekking tot de zuidelijke brug en het fietspad staakt. Wethouder Van Huffelen heeft dit namens het college tijdens de commissievergadering reeds toegezegd.

18-03
Het college van B en W heeft besloten de volgende personen te herbenoemen als leden van de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur: de heer Th. Woudenberg, de heer E. van Rinsum, de heer R. Hitzert en mevrouw drs. N.E. Köster. Verder heeft het college besloten om de heer A. de Baerdemaeker (bureau Stadsnatuur Rotterdam) tot lid te benoemen ter vervanging van het afgetreden lid de heer N. de Zwarte.

18-03
Het college van B en W heeft de Natuurkaart Rotterdam vastgesteld. Deze kaart geeft de belangrijkste kerngebieden en ecologische verbindingzones in Rotterdam en directe omgeving weer. Op de kaart zijn ook de ambities voor versterking van de natuurwaarden, op hoofdlijnen, opgenomen.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

18-03
Het college van B en W heeft besloten om voor het jaar 2014 een subsidieplafond vast te stellen voor het Rotterdams Restauratiefonds. In 2014 is er nog maximaal € 1.158.583,91 beschikbaar voor het verstrekken van leningen. Dit is tevens het vastgestelde subsidieplafond voor 2014.


Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

18-03
Het college van B en W heeft besloten om het eerste uur parkeren in parkeergarage Kruisplein gratis aan te bieden tot en met 30 april 2014. Na het gratis eerste uur volgt het reguliere tarief van € 1,00 per 22 minuten.
 

Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie

18-03
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘Nieuwe start voor jongerenparticipatie' af te doen door in te stemmen met de oprichting van een nieuw jongerenplatform genaamd ‘Jongeren Netwerkorganisatie Rotterdam’ (JNR). Het JNR is een stedelijk netwerk dat advies geeft en bijdraagt aan het versterken van ideeën en initiatieven van verschillende jongeren(organisaties).


Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

18-03
Het college van B en W heeft de uitgangspunten vastgesteld van de inrichting van de gemeentelijke loketten. Alle loketten voor dienstverlening worden in de toekomst transparant, duurzaam en mensgericht ingericht.

18-03
Het college van B en W heeft vastgesteld dat bekendmakingen in het kader van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012, bekendmakingen van verkeersbesluiten en bekendmakingen waarvoor geen juridische verplichting geldt, per 20 maart 2014 niet meer aanvullend in een huis-aan-huisblad hoeven te worden gepubliceerd. De kennisgevingen van bekendmakingen van omgevingsvergunningen worden gepubliceerd in de Stadskrant.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


18-03
Het raadslid drs. R.E. Schneider (LR) over de grondovereenkomst sociale woningbouw tussen Woonbron en de gemeente Rotterdam.

18-03
Het raadslid J.J. Rijken (LR) over overlast Delftweg kamperende MOE-landers.

18-03
Het raadslid mevr. J. Strormann (SP) over CJG locaties.

18-03
Het raadslid mevr. J. Bokhove (GL) over wegvangen muskuseenden.

18-03
Het raadslid R.J. Mink (CDA) over gemeentelijke opdrachten voor Rotterdamse ondernemers.

18-03 De raadsleden Verveen en Dirkse (D66) over mooie plannen maar voor welke prijs? 

18-03
Het raadslid J.W. Verheij (VVD) over de gymzaal in de Tarwewijk (II) d.d. 7 februari 2014.

18-03
Het raadslid mw. F. Talbi (PvdA) over voorlichting aan kwetsbare groepen.

18-03
Het raadslid mw. N.E. Weltevrede (CDA) over luchtkwaliteit nabij busstation Zuidplein.

18-03
Het raadslid A. Bonte (GL) over defecte roltrappen Maastunnel.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.