Direct naar de content

B en W besluiten 17 februari 2015

Burgemeester
17-02 Het college van B en W heeft ingestemd met de overdracht van het vermogen en de activiteiten van Stichting De Lodewijk Pincoffs Studiebeurs aan Stichting Bekker-la Bastide-Fonds. Stichting De Lodewijk Pincoffs Studiebeurs wordt ontbonden.

17-02 Het college van B en W heeft besloten het stembureau in appartementengebouw de Calypso aan het Kruisplein 200-1048 te verplaatsen naar de Schouwburg aan het Schouwburgplein 25. De ruimte in de Calypso waar het stembureau zou komen, blijkt niet beschikbaar. Kiezers worden over deze wijziging geïnformeerd. Zowel op de stempas als op de kandidatenlijsten komt het juiste adres van het stembureau te staan.

17-02 Het college van B en W stelt voor de motie ‘Minder anonimiteit, meer veiligheid’ (14gr197) af te doen. De motie riep het college onder andere op in het veiligheidsplan aandacht te besteden aan het doorbreken van anonimiteit. Achterliggende gedachte is dat het veiligheidsgevoel groeit naar mate mensen elkaar in hun buurt beter kennen. Het afgelopen jaar is veel gedaan om de anonimiteit te doorbreken met activiteiten zoals Buurt Bestuurt en Opzoomer Mee. In het actieprogramma ‘Voor Mekaar’ ter bestrijding van eenzaamheid zijn acties opgenomen om mensen samen te brengen en anonimiteit te bestrijden.

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
17-02 Het college van B en W heeft de uitvoeringsplannen van de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en directie Veiligheid voor de veertien gebieden vastgesteld. De uitvoeringsplannen zijn te vinden op de website van de gemeente Rotterdam, www.rotterdam.nl/uitvoeringsplannen.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
17-02 Na de benoeming van de Van Nellefabriek tot UNESCO Werelderfgoed werkt de gemeente Rotterdam samen met CV Van Nellefabriek, Rotterdam Partners en de siteholder CV Van Nellefabriek om het werelderfgoed voor het voetlicht te brengen bij bewoners, bedrijven en bezoekers van de stad.

17-02 Het college van B en W heeft het kader voor de uitwerking en toepassing van de stadsmarketingstijl ‘Rotterdam. Make it happen’ goedgekeurd en vastgesteld. De stadsmarketingstijl wordt binnen de gemeente en bij aan de gemeente gelieerde organisaties toegepast waar dit mogelijk is.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
17-02 Het college van B en W heeft de gemeentelijke standpunten voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van respectievelijk Glazen Maas Infrastructuur B.V. en Glazen Maas Exploitatie B.V. vastgesteld.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
17-02 Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan “Blijdorpsepolder” ter inzage. De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar te actualiseren. Het plangebied is gelegen in gebied Noord en wordt in het noorden begrensd door de Rijksweg A20 en het Schie-Schiekanaal, in het oosten door de Vroesenlaan, Stadhoudersweg, Van Aerssenlaan en de Diergaardetunnel, in het zuiden door het spoortraject van de Nederlandse Spoorwegen en in het westen door de Delfshavense Schie. In dit bestemmingsplan zijn drie kleinschalige ontwikkelingen in het gebied meegenomen: planologische maatregelen ter bescherming van de werelderfgoedstatus van de Van Nellefabriek, verruiming van de gebruiksmogelijkheden van het aanwezige dierenasiel en van het bedrijventerrein Kleinpolder.

17-02 Het college van B en W draagt de bevoegdheid tot besluitvorming omtrent het in uitvoering brengen van nieuwe grondexploitaties en omtrent grote programmatische wijzigingen in grondexploitaties met ingang van 1 april 2015 over naar de gemeenteraad. Het college volgt hiermee het advies van de Rekenkamer Rotterdam en van accountantsbureau EY bij de jaarrekening 2013. Dit besluit is een uitwerking van het raadsbesluit van 29 november 2012 over het rekenkamerrapport ‘Grond voor Exploitatie’, dat vroeg om een heldere rolverdeling tussen college en raad bij grondexploitaties en om transparante besluitvorming bij grote (wijzigingen in) grondexploitaties.

17-02 Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het plangebied “Oud- IJsselmonde”. De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar te actualiseren. Het plangebied is gelegen tussen de gemeentegrens halverwege de Nieuwe Maas met de gemeente Krimpen aan den IJssel, de Finnjolstraat, de Oostdijk, de Arthurweg en de John F. Kennedyweg. Het omvat het woongebied van Oud-IJsselmonde, inclusief de passanthaven en de nieuwe woonbuurten aan beide zijden van die haven en inclusief het IJsselmondseplein met de op- en afritten van de A16. Het nieuwe bestemmingsplan maakt enkele ontwikkelingen mogelijk, die op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid van woningbouw op een aantal locaties.

17-02 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Provenierswijk-Bentincklaan” gewijzigd vast te stellen. De noordgrens van het plangebied ligt op de Bentincklaan en Walenburgerweg. De west- en de oostgrens worden gevormd door respectievelijk de Van Aerssenlaan en de Schiekade. De zuidgrens valt samen met het Centraal Station en het spoorwegemplacement. De belangrijkste veranderingen in het voor het merendeel conserverend plan betreffen onder andere het flexibel maken van het gebruik van bestaande kantoorruimten voor andere doeleinden, nieuwbouw en de mogelijkheid twee hotels toe te voegen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 juli tot en met 11 september 2014 ter inzage gelegen.

17-02 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Waterstad” gewijzigd vast te stellen. Doel van het plan is om het gebied van een actueel planologisch kader te voorzien. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Blaak, in het oosten door de Koestraat, Spanjaardsbrug en Willemsbrug, in het zuiden door de Nieuwe Maas en in het westen door de Schiedamsedijk. Het bestemmingsplan biedt een grote mate van flexibiliteit in het uitwisselen van centrumfuncties. Het plan staat in het bijzonder verdichting met woningen toe. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 augustus tot en met 18 september 2014 voor iedereen ter inzage gelegen.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 10-02 Het raadslid M.A. van de Donk (VVD) over procedure Stadsinitiatief.
  • 17-02 Het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) over gebruik van dooikorrels bij gladheid.
  • 17-02 Het raadslid B.C. Kathmann (PvdA) over kentekenparkeren en privacy.
  • 17-02 Het raadslid A. Bonte (GL) over privacy kentekenparkeren.
  • 17-02 het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) over geluidsoverlast langs bebouwing Nieuwe Maas.
  • 17-02 Het raadslid T.C. Weerdmeester (SP) over werkgelegenheid in de Rotterdamse haven.
  • 17-02 Het raadslid A. Laan (VVD) over voortvarend funderingsherstel.

Noot voor de redactie: