Direct naar de content

B en W besluiten 16 september 2014

Burgemeester

02-09
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de gemeentelijke reactie op de conceptbegroting en andere beleidsplannen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen. Dit samenwerkingverband van 24 gemeenten is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de regionale samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer en het economisch vestigingsklimaat in het gebied van de voormalige stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden.

16-09
Het college van B en W heeft de heren M.W. van Sluis en C.G.J. Verbrugge en de dames E.J. Hagenaars-Baldee, P.P. van Gelderen, J.J. Verwijs, Y.J. van Stiphout en Y.J. van Velzen voorgedragen voor de functies van de hoofdstembureaus van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal en Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

02-09
Het college van B en W stelt de raad voor een groot aantal door de gemeente uitgevoerde economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet (Wet Markt en Overheid). Het gaat dan om activiteiten zoals het exploiteren van sportaccommodaties, speeltuinen, kinderboerderijen, Piekfijnwinkels en parkeergarages. Hiermee worden forse tariefsverhogingen voorkomen en is er meer geld om voorzieningen in stand te houden.

16-09
Het college van B en W heeft besloten om de minister van OCW positief te adviseren over uitbreiding van het gebied Vinetaduin in Hoek van Holland. Dat gebied is voorgedragen als rijksmonument. De uitbreiding betreft het zuidelijke duingebied van het voormalig militair complex waarin waardevolle bunkers gelegen zijn.

16-09
Het college van B en W heeft de heer M.C.J. van Pernis per 1 september 2014 te benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor een periode van vier jaar. Hij neemt daarmee de plaats in van de heer R.M. Smit, wiens termijn eindigt per 1 september 2014.

16-09
Het college van B en W heeft de heer R. van Woerden met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Maritiem Museum Rotterdam voor een periode van maximaal 4 jaar.

16-09
Het college van B en W stelt de raad voor de jaarstukken 2013 van de deelgemeenten vast te stellen en doet een voorstel tot integratie van de deelgemeentelijke balansen in de gemeentebalans.

16-09
Het college van B en W heeft de evaluatie van het evenementenbeleid 2013 vastgesteld en ter kennis aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

16-09
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘Bereikbaarheid IJsselmonde met tramlijn 20’ (14bb2224) af te doen. De motie vroeg het College om bij de stadsregio Rotterdam te pleiten tramlijn 20 in de daluren te handhaven. Door de wijziging zou de mobiliteit van kwetsbare en oudere inwoners van IJsselmonde afnemen. Het College heeft het verzoek bij de stadsregio ingediend maar de stadsregio gaat er niet op in.

16-09
Het college van B en W heeft de eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 vastgesteld. De beheerregeling beschrijft de technische en organisatorische maatregelen om gegevens in de basisregistratie te beveiligen tegen verlies, aantasting en onbevoegde verwerking. Ook heeft het college de eerste wijziging Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam 2014 vastgesteld. Deze regeling bevat regels voor de verstrekking van gegevens over ingezetenen van Rotterdam aan overheidsorganen (van de gemeente) en aan derden.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

16-09
Het college van B en W heeft besloten dat de wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie deelneemt aan de vastgoedbeurs Expo Real die van 5 tot en met 7 oktober in München wordt gehouden. De wethouder wordt vergezeld door medewerkers van Stadsontwikkeling. De delegatie heeft als taak om investeerders aan te trekken en de band met bestaande relaties te verstevigen.

16-09
Het college van B en W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Lijnbaankwartier-Coolsingel’ ter inzage te leggen. Het plan dient als actualisering van de verouderde bestemmingsplannen. Het plangebied is gelegen in het gebied Rotterdam Centrum en wordt ruwweg begrensd door Weena, Schiekade, het spoor, Haagseveer, Rodezand, Blaak, Karel Doormanstraat, Schouwburgplein, Mauritsweg en Kruisplein. Het plan staat verdichting met woningen toe en biedt ruimte voor transformatie van kantoren. Het biedt beperkt ruimte voor de toename van detailhandel en kantoren. De overige centrumfuncties zijn hotel, horeca, maatschappelijke voorzieningen en cultuur en ontspanning.

16-09
Het college van B en W heeft besloten tot het laten opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied Carnisse. De Wet ruimtelijke ordening die in 2008 in werking trad, verplicht gemeenten om in het kader van behoorlijk bestuur bestemmingsplannen die ouder dan tien jaar zijn te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het bestemmingsplan Carnisse uit 2005. Daarnaast wordt het gebied van het projectbestemmingsplan ’t Clockhuys dat in 2013 in werking is getreden een plangedeelte van het nieuwe bestemmingsplan.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

 • 02-09
  Het raadslid S.J. Sies (CU-SGP) over de zoneringskaart bijzondere doelgroepen.
 • 02-09
  De raadsleden mevr. J. Bokhove (Groenlinks) en mw. A. Laan (VVD) over Van Waning.
 • 02-09
  Het raadslid A.S. Mosch (LR) over verhuizing voetbalclub Besiktas.
 • 02-09
  De raadsleden Mw. J.N. Baljeu (VVD) en Dhr. M. Heijmen (PvdA) over samenwerking met de gebiedscommissies.
 • 16-09
  De raadsleden El Ouali (Nida) en de Kleijn (SP) over aanpak Israëlische jihadgangers in Rotterdam.
 • 16-09
  Het raadslid over gemeentelijke steun World EXPO 2025.
 • 16-09
  Het raadslid Mw. drs. A.J.M. Laan (VVD) over ‘Overlast jeugdbendes in Hordijkerveld’.
 • 16-09
  Het raadslid A. Bonte (GL) over het langer open blijven van oude kolencentrales.
 • 16-09
  Het raadslid J.C. Gonçalves (PvdA); over de congestie op de Maasvlakte.
 • 16-09
  De raadsleden Mw. T.C. Hoogwerf (LR) en R. Buijt (LR) over aanpak taalachterstanden jonge (allochtone) kinderen.
 • 16-09
  Het raadslid M.G.J. van Elck (LR) over klachten huishoudelijke verzorging in Rozenburg.
 • 16-09
  Het raadslid drs. A.N. Molenaar (LR) over Onderhoud belangrijke kunst in de buitenruimte (Gabo).

Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.