Direct naar de content

B en W besluiten 16 december 2014

Burgemeester
16-12 Het college van B en W heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage 2014 Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De voortgangsrapportage 2014 is op 15 december 2015 vastgesteld door het bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In de voortgangsrapportage staan de vorderingen beschreven die van juli 2013 tot juni 2014 binnen de pijlers School, Werk en Wonen zijn gemaakt.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
16-12 Het college van B en W heeft de samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) verlengd. De wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport ondertekent in december 2014 de verlengde samenwerkingsovereenkomst JOGG.

16-12 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de moties Bouwspeeltuin Maeterlinck (14bb3319) en De Speeltuin als Buurthuis van de Toekomst (13gr2105) af te doen. De eerste motie vroeg het College onderzoek te doen naar een structurele ondersteuning van bouwspeeltuin Maeterlinck in IJsselmonde. De tweede motie verzocht het College om bij de inrichting van het speeltuinbeleid om de wijk en partners in de wijk te betrekken bij de speeltuin. Uit de ingediende plannen van de 45 speeltuinen blijkt dat het merendeel van de speeltuinen al handelt in de geest van deze motie. Zij betrekken meer vrijwilligers en instellingen en gaan samenwerkingsverbanden aan. Bouwspeeltuin Maeterlinck krijgt een eenmalige subsidie om ondersteuning te waarborgen.

16-12 Het college van B en W heeft als enig aandeelhouder de jaarrekeningen 2011, 2012 en 2013 van WOM Vastgoed B.V. vastgesteld en kennisgenomen van de door WOM Vastgoed B.V. vastgestelde jaarverslagen van POM B.V.

16-12 Het college van B en W heeft besloten het herenakkoord Zuider te ondertekenen. Het herenakkoord is een overeenkomst tussen de eigenaar van het Zuider SWZ BV, BOEI en de gemeente Rotterdam. Er is afgesproken dat vanaf heden tot 1 mei 2015 drie onderzoeken worden uitgevoerd, dat de gemeente aan SWZ BV de beheer- en rentekosten voor de periode 1 mei 2014 tot mei 2015 van maximaal € 350.000,- (ex. BTW) vergoedt en dat SWZ BV gedurende deze periode geen gebruik maakt van het recht van sloop van de zijvleugels en het hoofdgebouw. Met dit herenakkoord wordt het principebesluit van 23 september 2014 van het college 8 en W over het niet aanwijzen tot gemeentelijk monument opgeschort tot mei 2015.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
16-12 Het college van B en W heeft de jaarrekening 2012 van Multidiensten Rotterdam BV vastgesteld.

16-12 Het college van B en W heeft kennis genomen van de Monitor Veilig Ondernemen, een tweejaarlijks onderzoek naar de veiligheid en veiligheidsbeleving van de Rotterdamse ondernemers. Het college heeft ook de aanpak Veilig Ondernemen tot en met 2018 vastgesteld. Gebieden die in de monitor minder dan 70% scoren krijgen extra aandacht.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
9-12 Het college van B en W heeft besloten tot de oprichting van de coöperatie BIRGIT U.A. en daartoe de concept-statuten vastgesteld. Doel van de coöperatie is een Rotterdamse ICT-toepassing voor het gebruik en het beheer van het stelsel van basis- en kernregistraties (stelselbeheersysteem), in samenwerking met Den Haag en mogelijke andere gemeentelijke organisaties, verder te ontwikkelen.

9-12 Het college van B en W stelt de gemeenteraad een aantal wijzigingen voor in de regelgeving in verband met het afschaffen van de deelgemeenten en enkele bijstellingen van de verordeningen rond de gebiedscommissies.

16-12 Het college van B en W heeft het Uitvoeringsbesluit parkeren Rotterdam 2015 vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit is een nadere uitwerking van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rotterdam 2015. Met het uitvoeringsbesluit geeft het college vorm en inhoud aan het uitgiftebeleid van parkeervergunningen.

16-12 Het college van B en W heeft de privaatrechtelijke parkeertarieven voor 2015 vastgesteld. De meeste tarieven zijn verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage van 1%.

16-12 Het college van B en W heeft het Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2015 vastgesteld. In dit overzicht staan de parkeertarieven voor bezoekers op straat (parkeerautomaten) vermeld, zoals die per 1 januari 2015 van kracht zijn. Ook zijn hierin de tarieven opgenomen die per 1 januari 2015 zullen gelden voor parkeerkaarten voor bezoekers met een geldigheid van een week en een maand.

16-12 Met ingang van 1 januari 2015 wordt wethouder Eerdmans eerstverantwoordelijk voor het onderdeel Gebieden (inclusief de onderwerpen Participatie en gebiedsgericht en Rotterdammergericht werken).

16-12 Het college van B en W onderschrijft de Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2014-2018. Hierin wordt vastgelegd hoe het college wil omgaan met mobiliteit in de stad en regio. De gebiedscommissies zullen advies uitbrengen. Ook vindt een schriftelijke consultatie plaats, waarbij diverse belangenorganisaties wordt gevraagd te reageren.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
16-12 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de welstandsparagraaf RDM-Heijplaat gewijzigd vast te stellen. Het ontwerp van de welstandsparagraaf heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze tijd is een zienswijze ingekomen. Naar aanleiding van de zienswijze is de welstandsparagraaf aangepast: in de paragraaf wordt alleen in kwalitatieve zin gesproken over de hoogte van nieuwbouw, de doorvertaling in hoogtematen wordt geborgd in het bestemmingsplan, de juiste plek hiervoor.

16-12 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Noordelijk Niertje (Oost)” gewijzigd vast te stellen. Dit plangebied ligt tussen de Leendert Butterstraat en de Kralingse Zoom en vormt het meest oostelijk deel van de woonwijk “Noordelijk Niertje”. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er zienswijzen ingekomen, die voornamelijk betrekking hebben op de ontsluiting van de wijk voor auto’s. De indieners van de zienswijzen maken zich zorgen dan het druk wordt in de wijk eb dat er opstoppingen ontstaan tijdens de spits. Het bestemmingsplan wordt zo aangepast dat het profiel van één van de wegen (op het grensvlak van de bestaande bouw en ontwikkellocatie) wordt verbreed.

16-12 Bij het vaststellen van het bestemmingsplan “Spaanse Polder” op 23 januari 2014 zijn twee moties (“Bestemmingsplan Spaanse Polder” (MO 2014-204) en “De Hoop” (MO 2014-205) aangenomen over de woonboten in de Peltserthaven en Lingehaven. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor beide moties af te doen. Met de moties wordt het college verzocht een acceptabel alternatief aan te dragen voor de huidige ligplaatsen van de woonboten, in samenspraak met de eigenaren en de eigenaren die aangeven de woonboot te willen verkopen hierin te faciliteren. Dit jaar zijn er drie informatiebijeenkomsten geweest. Er is in overleg met de bewoners van de woonboten gewerkt aan het uitwerken van de alternatieve locatie, en het faciliteren en begeleiden van de eigenaren die aangegeven hebben de woonboot te willen verkopen. De alternatieve locatie is “De Hoop”. Het overleg over deze locatie met de gemeente Schiedam is vrij snel van start gegaan na vaststelling van het bestemmingsplan. Bestuurlijk is er binnen de gemeente Schiedam de bereidheid om medewerking te verlenen. Over de condities wordt verder gesproken.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 16-12 He raadslid R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over windmolens in natuurgebied Maasvlakte.
  • 16-12 Het raadslid Mw. T.C. Hoogwerf (LR); over parkeeroverlast Kruiskade – Karel Doormanstraat.
  • 16-12 Het raadslid drs M.A. van de Donk (VVD) over de luchtsingel.
  • 16-12 Het raadslid Mo Anfal Leefbaar Rotterdam: over “ Straatterreur Crooswijk”.
  • 16-12 Het raadslid D. Knieriem (CDA); over Rotterdam, wederom van de ratten besnuffeld?
  • 16-12 Het raadslid Mw. J. Baljeu (VVD); over ‘UWV-inschrijving bijstandsontvangers’.
  • 16-12 Het raadslid Mw S. Belhaj (D’66) over identiteitswisselingen.
  • 16-12 De raadsleden mevr. J. Bokhove (Groenlinks) en mevr. Q. Velter (SP) over woonboten in de Spaanse Polder.
  • 16-12 Het raadslid M. Heijmen (PvdA); over burgerservicenummer gevraagd bij parkeren bezoekers.
  • 16-12 Het raadslid R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over een Elektrostatisch fijnstoffilter voor de 's-Gravendijkwal, met meer uitgebreide onderbouwing.

Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.