Direct naar de content

B en W besluiten 13 januari 2015

Burgemeester
13-01 Het college van B en W heeft besloten om de Lepelaarsingel in zijn geheel toe te voegen aan het alcoholverbodsgebied Charlois.

13-01 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het rapport Discriminatie in Beeld 2013, overzicht voor de gemeente Rotterdam. Het rapport is een analyse van de discriminatieregistraties in 2013 van Politie en RADAR (bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid).

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
13-01 Het college van B en W heeft de beleidsregels 2015 vastgesteld. Deze regels worden gebruikt bij de uitvoering van diverse fiscale wetten.

13-01 Het college van B en W heeft mevrouw C.M.A.W. Nagtegaal-van Doorn per benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor een periode van vier jaar.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
13-01 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘secundaire preventieve schuldenaanpak’ (14bb5409) af te doen. De motie droeg het college op hoge prioriteit te geven aan secundaire preventie gericht op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers en om de wijkteams met deze aanpak te belasten. Het meerjarenbeleidsplan van de gemeente Rotterdam “Voorkomen en aanpakken van schulden 2012 – 2015, Rotterdammers op weg naar financiële zelfstandigheid” is hierop gericht. Er is zowel aandacht voor het voorkomen van schulden, voor het voorkomen van erger als voor nazorg. De wijkteams hebben een belangrijke rol hierin.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
09-12 De gemeente Rotterdam, de Staat der Nederlanden en Havenbedrijf Rotterdam NV hebben in 2008 een overeenkomst gesloten om in geval van Taakverwaarlozing door Havenbedrijf Rotterdam NV te kunnen ingrijpen. In dat kader rapporteert het Havenbedrijf jaarlijks over zijn prestaties. Het college en de minister I&M hebben kennis genomen van de rapportage over 2013 en vastgesteld dat het Havenbedrijf zijn taken naar behoren heeft uitgevoerd.

16-12 Het college van B en W heeft het stedelijk kader voor de Rotterdamse dienstverlening vastgesteld voor de komende vier jaar. Uitgangspunt is betrouwbare en eigentijdse dienstverlening voor alle Rotterdamse burgers en ondernemers.

09-01 Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het Digna Johannaviaduct over de A15 vast te stellen. De reden van de onttrekking van het viaduct is, dat dit gesloopt moet worden, omdat het niet inpasbaar is in de verbreding van de A15 als onderdeel van het lopende Project A15 Maasvlakte – Vaanplein. Het viaduct wordt in 2015 gesloopt. De weg wordt daarmee feitelijk aan de openbaarheid onttrokken.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
13-01 Het college van B en W legt het het ontwerpbestemmingsplan “Westzeedijk 387” ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het voormalig douanekantoor aan de Westzeedijk 387 tot een woongebouw met commerciële ruimten in de plint mogelijk.

13-01 Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan “De Ruyterstraat 36” ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van minimaal 4 tot maximaal 10 woningen mogelijk met op de begane grond de mogelijkheid voor kantoor- en/of bedrijfsruimte.

13-01 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘Bello’ (2013/3108) af te doen. De motie droeg het college op Bello (en eventuele andere buurtinitiatieven voor oprichting van hondentuinen) voor een (symbolisch) bedrag één of meerdere braakliggende terreinen tijdelijk in bruikleen te geven en daarover afspraken te maken met de initiatiefnemers, en dit te evalueren. Op dit moment heeft Bello een braakliggend terrein van de voormalige gemeentewerf aan de rand van het Vroesenpark om niet in gebruik. De gemeente brengt een kostendekkende huur in rekening, de beleidsdienst maakt een afweging of ze de huurder wil compenseren. In het geval van Bello heeft niet de beleidsdienst maar de voormalige deelgemeente Noord besloten tot compensatie van de huur voor een periode van vijf jaar. Op dit moment zijn geen andere buurtinitiatieven voor hondenspeeltuinen, maar wanneer deze zich wel voordoen, gelden dezelfde voorwaarden als bij Bello.

13-01 De gemeente Rotterdam werkt in samenwerking met Ballast Nedam aan de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid. Het plan bestaat onder andere uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, woningbouw en het vernieuwen van de OV-knoop. Om realisatie van het plan mogelijk te maken, wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure voorbereid, samen met een milieueffectrapportage (MER) en structuurvisie. In het “Startdocument Hart van Zuid Rotterdam” staan de uitgangspunten van het onderzoek voor de op te stellen MER ten behoeve van de structuurvisie en bestemmingsplan voor het project Hart van Zuid. Het startdocument heeft tussen 10 oktober en 20 november 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn negen zienswijzen binnengekomen. Ook zijn de overlegpartners geraadpleegd. Een aantal zienswijzen worden gehonoreerd en op basis hiervan en ontvangen reacties is een advies reikwijdte en detailniveau opgesteld.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

 • 16-12 Het raadslid Mw. I.E. Hoogveld (LR); over verdringing autochtonen op arbeidsmarkt door oneerlijke concurrentie
 • 09-01 Het raadslid mevr. P.M. Wijntuin (PvdA) over voorlichting Oost Europeanen.
 • 09-01 Het raadslid drs. M.A. van de Donk (VVD) over de ‘procedure stadsinitiatief’
 • 09-01 Het raadslid B. Kathmann (PvdA) over aansprakelijkheid bij schade in het openbaar vervoer.
 • 09-01 Het raadslid Mw. F. Talbi (PVDA over ontspoorde mantelzorg voorkomen
 • 09-01 Het raadslid Co Engberts (PVDA) over Hulp van docenten bij signalering radicalisering
 • 13-01 Het raadslid mevrouw T. Hoogwerf Leefbaar Rotterdam; over Sekse-apartheid aan de Maaskade.
 • 13-01 Het raadslid Q. Velter (SP) over de Toekomst van de Wielewaal.
 • 13-01 Het raadslid J. van der Lee over schriftelijke vragen over gebiedsontwikkeling en financieel management.
   

Noot voor de redactie: