Direct naar de content

B en W besluiten 11 maart 2014

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

04-03
Op 18 februari heeft deelgemeente Rotterdam-Centrum het inrichtingsplan van de Binnenrotte vastgesteld. Het college van B en W heeft nu het aanwijzingsbesluit genomen waarmee de aanduiding van het marktterrein voor de centrummarkt in het Marktregelement wordt aangepast. De markt staat in de nieuwe situatie op de Binnenrotte tussen station Blaak en Meent en op de Hoogstraat (oost).

11-03
Het college van B en W heeft de precarioregeling voor de Boulevard-Zuid voor drie jaar verlengd wegens positieve effecten op het vestigings- en ondernemersklimaat van de Boulevard-Zuid. De overheden werken samen met de ondernemers en eigenaren voor een schoon, veilig en attractief winkelgebied. Daartoe wordt een extra fiscale bijdrage gevraagd van ondernemers in het gebied. Alle ondernemers en eigenaren van commercieel vastgoed worden verplicht een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijk ingestelde fonds. Op deze wijze wordt van alle partijen een financiële bijdrage verkregen.

11-03
Het college van B en W heeft besloten om de directeur Vastgoed Stadsontwikkeling opdracht te geven tot de uitgifte in erfpacht van de onroerende zaak gelegen aan de Oostbroekweg 4 te Rotterdam Heyplaat aan Exploitatie maatschappij Zeemanshuis. 

11-03
Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe verordening op de straatnamen en huisnummering 2014 vast te stellen, op grond van de gewijzigde wettelijke grondslag Wet BAG (Wet Basisregistratie van adressen en gebouwen). De huidige verordening in Rotterdam stamt uit 1958 en is nog niet gebaseerd op deze wet BAG. Deze voorgestelde verordening biedt het nieuwe afwegingskader voor een heldere straat- en huisnummering. De geldende regels van straatnamen en huisnummering voor burgers en bedrijven ondergaan geen inhoudelijke wijzigingen.


Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

04-03
Het college van B en W heeft ingestemd met de intentieverklaring Hof van Delfland. Daarmee ondersteunt de gemeente Rotterdam de ambitie van de stuurgroep Verkenning Hof van Delfland om per 1 januari 2015 een nieuwe samenwerkingsvorm voor beheer en ontwikkeling van regionaal groen te starten. Eind 2014 wordt een concreet voorstel hiervoor gepresenteerd.

11-03
Het college van B en W heeft het verslag van de dienstreis van wethouder van Huffelen (Duurzaamheid) naar Nantes (27-29 september 2013) vastgesteld. De wethouder heeft deelgenomen aan twee vergaderingen van het International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) en de "World Mayors Summit on Climate Change". Tijdens deze bijeenkomsten, met vertegenwoordigers van steden en regio's over de hele wereld, is met name gesproken over strategieën hoe in internationale onderhandelingen over klimaat en milieu het lokale belang op de agenda te zetten.

11-03
Het college van B en W heeft besloten om het subsidieplafond voor de subsidieregeling voor het realiseren van oplaadpunten voor elektrisch vervoer op eigen terrein te verhogen zodat er meer aanvragen toegekend kunnen worden. Meer informatie over deze regeling staat op: www.rotterdam.nl/elektrischrijden.

11-03
Het college van B en W heeft kennis genomen van een beheerconvenant over het beheer en onderhoud van Station Noord en de stationsomgeving. In het convenant tussen de NS en de gemeente Rotterdam staan afspraken over het schoon en heel houden van de stationsruimte en de openbare buitenruimte, zodat sprake is van een hoogwaardige uitstraling. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en sociale veiligheid van het stationsgebied.

11-03
De wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte vloog op 12-2-2014 naar Londen op uitnodiging van het programma BBC Newsnight. Ze lichtte de Rotterdamse wateraanpak m.b.t. de wateroverlast in Engeland toe, hetgeen direct werd opgepikt door Nederlandse (social) media.


Wethouder Werk, Inkomen en Zorg

11-03
Het college van B en W heeft een gewijzigde mandaatregeling vastgesteld die de bevoegdheden, die vanaf 19 maart van deelgemeenten naar het college en de burgemeester terugkomen, binnen de eigen organisatie beleggen.


Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

11-03
Het college van B en W heeft besloten met ProRail en NS een overeenkomst te sluiten over het beheer van de OV-terminal Rotterdam Centraal. De gemeente is eigenaar van een deel van de zuidhal en de ondergrondse fietsenstalling van de terminal. ProRail en NS zijn eigenaar van het overige deel van de terminal.

11-03
Het college van B en W heeft besloten de benoeming van de heer J.P. Balkenende als voorzitter van de International Advisory Board (IAB) te verlengen tot 1 september 2015.


Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin

11-03
Het college van B en W heeft kennis genomen van het ambitie-document meerjarenplan onderwijshuisvesting. Hierin wordt de actuele stand van zaken ten aanzien van onderwijshuisvesting weergegeven.

11-03
Het college van B en W heeft de Nalevingstrategie kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen Gemeente Rotterdam 2014 vastgesteld. In deze strategie zijn de laatste wijzigingen in de wet en regelgeving meegenomen aangaande de wettelijke kwaliteitseisen waaraan kinderopvanglocaties moeten voldoen.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

25-02
het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bezuinigingen.

04-03
het raadslid P.J. Verveen (D66) over voorspelde bezuinigingen op cultuur.

11-03
het raadslid R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over elektrostatisch fijnstoffilter 's-Gravendijkwal.

11-03
het raadslid G.W. van Gent (VVD) over verlenging betaald parkeren Blijdorp-Noord.

11-03
het raadslid D. Mosch (Leefbaar Rotterdam), terugbetaling afkoop erfpacht Calypso en andere projecten.

11-03
het raadslid G.W. van Gent (VVD) over Futureland.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.