Direct naar de content

B en W besluiten 11 februari 2014

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

28-01
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘top op Zuid van religieuze organisatie’ (12gr2897) af te doen. De motie droeg het college onder andere op een bijeenkomst te organiseren met niet-gesubsidieerde organisaties die hun activiteiten hebben in het focusgebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Op 3 december 2013 heeft de bijeenkomst Verbinden en Versterken op Zuid plaatsgevonden met vertegenwoordigers van religieuze organisaties, vertegenwoordigers van de wijkteams en medewerkers van het NPRZ. In deze bijeenkomst is de werkwijze van het Nationaal Programma uiteen gezet en is ingegaan op de werkwijze van de integrale wijkteams in de Children’s Zones met de school als eerste vindplaats als aangrijpingspunt voor de inzet van deze teams. Er zullen uiteindelijk meerdere vindplaatsen bij deze werkwijze aansluiten, waarbij deze religieuze vrijwilligersorganisaties één van de mogelijkheden zijn. Dit staat uiteraard ook open voor niet-religieuze vrijwilligersorganisaties.

04-02
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een investeringskrediet van 1,37 miljoen euro (prijspeil einde werk) vast te stellen voor de ontwikkeling van een feestzaal in twee ruimtes op straatniveau (totaal circa 1450 m2) van parkeergarage De Veranda. In Rotterdam is een tekort aan feestzalen. Het college ziet in Parkeergarage Veranda een goede locatie voor een nieuwe feestzaal. Ook uit economisch oogpunt is de wens voor de feestzaal: de langdurige leegstand van de ruimtes wordt opgeheven.

11-2
Het college van B en W heeft de heer ir. Paul Diederen voorgedragen als lid (met specialisme architectuur) in de Commissie voor Welstand en Monumenten voor een termijn van drie jaar, met ingang van 4 april 2014.

11-2
Het college van B en W legt het ontwerp-bestemmingsplan “Admiraliteitskade 40-50-60” ter inzage. Dit plan maakt de herontwikkeling van het kantoorpand aan de Admiraliteitskade 40-50-60 mogelijk, waarbij naast de kantoorfunctie vooral ruimte wordt geboden aan een gevarieerde woonfunctie, werkruimtes en een multifunctioneel gebruik van de plint.

11-2
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om in de bouwverordening vast te leggen in welke gevallen een bouwproject niet meer voorgelegd hoeft te worden aan de welstandscommissie maar afgedaan kan worden via een advies van een deskundig ambtenaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwplannen met een relatief geringe ruimtelijke betekenis. 

11-2
Door het opheffen van de deelgemeenten wordt de deelgemeentelijke uitvoering van de aanpak woonoverlast overgedragen aan de stedelijke organisatie. De woonoverlast-coördinatoren en deelgemeentelijke interventieregisseurs worden per 19 maart ondergebracht binnen één team voor de aanpak woonoverlast bij directie Veiligheid. Het huidige Actieplan Aanpak Woonoverlast wordt vervroegd geëvalueerd en op 1 januari 2015 gaat een nieuw Actieplan van start.

Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

21-01
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Mede mogelijk gemaakt door II” (12gr3327) af te doen. De motie droeg het college onder andere op om in aanvulling op de wensgids (een gids waaruit een boom, bankje of bloembak gekocht kan worden dat in principe overal binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam in de openbare ruimte geplaatst kan worden) initiatieven van bewoners en ondernemers te ondersteunen om de buitenruimte zelf in te richten en te beheren. Het college doet dit door het versimpelen van regels en vooral aan te geven wat allemaal kan en mag in de openbare ruimte zonder dat daar vergunningen en toestemming voor gevraagd moet worden. Er is een starterskit ontwikkeld om mensen op weg te helpen de straat te vergroenen. En door bijvoorbeeld blijvend intermediairs in te zetten die burgerparticipatie stimuleren en betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte vergroten.

04-02
Het college van B en W heeft het Actieplan Geluid 2013-2018 vastgesteld. Rotterdam zet in op een schone, groene en gezonde stad. Het terugdringen van geluidhinder is hierbij van groot belang. Doel is verbetering van de gezondheid en vermindering van de ervaren overlast door geluid. Het Actieplan moet ertoe leiden dat er aan het einde van de planperiode zo’n 15.000 mensen in een rustige(re), meer gezonde omgeving wonen door de aanleg van stil asfalt en de isolatie van woningen. Daarnaast worden bekende ergernissen aangepakt, zoals geluid van scooters, bouwlawaai en evenementen. De geluidhinder is weergegeven op kaarten die te zien zijn op de website van de gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/geluidsbelastingrotterdam.

11-2
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “De Vervuiler betaalt” (nummer 28a) af te doen. De motie droeg het college op om op basis van ervaringen in andere gemeenten met gedifferentieerde tarieven een kosten/batenanalyse te maken van de verschillende soorten systemen en deze te beoordelen op de aspecten afvalreductie, overheidkosten en beheersing van de tarieven voor verschillende groepen en huishoudensamenstellingen. Hierbij de raad een voorstel te doen over het invoeren van het meest optimale systeem met tariefdifferentiatie. Op basis van onderzoek stelt het college de raad voor om het systeem “differentiatie naar huishoudensamenstelling” verder uit te werken. Deze methode voldoet onder andere aan het recht aan het principe: de vervuiler betaalt.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin

11-2
Het college van B en W geeft – in overleg met het bestuur van stichting BOOR – opdracht aan Concern Auditing (een afdeling van de gemeente Rotterdam) om de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Governance Openbaar Onderwijs (GOO) te evalueren. De commissie GOO is in juni 2012 in het leven geroepen om het gemeentebestuur te adviseren over de relatie tussen het gemeentebestuur en BOOR. De rapportage aan de gemeenteraad wordt eind mei 2014 verwacht.

Wethouder Werk, Inkomen en Zorg

11-2
Het college van B en W heeft nadere regels voor een eenmalige subsidie voor de aanpak van jeugdwerkloosheid vastgesteld. Doel van de subsidie is het voorkomen en bestrijden van werkloosheid onder jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rotterdam.nl/subsidies

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

11-2
Het college van B en W heeft de gemeentelijke beleidsregel "Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke indoorsportaccommodaties" vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties van de Stichting Onbeperkt Sportief die in samenwerking met o.a. Rotterdam en NOC*NSF tot stand zijn gekomen. Nieuwe gemeentelijke indoorsportaccomodaties moeten gaan voldoen aan deze basiseisen zodat ook mensen met een beperking op zoveel mogelijk plekken in de stad kunnen sporten.

Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

11-2
Het college van B en W heeft kennis genomen van het verslag van het werkbezoek dat wethouder Baljeu op 9 oktober bracht aan Londen. Zij was mede-gastvrouw bij een door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. georganiseerde lunch met het havenbedrijfsleven en CEO’s van Europese rederijen in Londen.

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

11-2
Het college van B en W heeft een nieuw artikel 8a van het Ambtenarenreglement (AR) vastgesteld. In dit nieuwe artikel is de mogelijkheid vastgelegd om de maandelijkse loonstrook en de jaaropgave uitsluitend via de elektronische weg aan te bieden aan het gemeentelijk personeel. Daarnaast worden andere berichten met betrekking tot de rechtspositie van de ambtenaar uitsluitend digitaal verstrekt met uitzondering van besluiten ten aanzien van in- en uitdiensttreding, disciplinaire trajecten en jubilea. In het nieuwe artikel is ook geregeld in welke situaties elektronische verstrekking achterwege blijft.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


04-02
Het raadslid S. Noormohamed (PvdA) over Museumnacht. 

11-2
Het raadslid mw. J. Strormann (SP) over de regie van de gemeente op beschermingsbewind.

11-2
Het raadslid mw. J. Bokhove (GL) over Duiventil.

11-2
Het raadslid M.J.W. Struijvenberg (LR) over Brieven over Bedrijfsreinigingsrecht.

11-2
Het raadslid mw. J. Strormann (SP) over eigen bijdrage medicijnen ongedocumenteerden.

11-2
Het raadslid P.J. Verveen (D66) over een nieuw stadion.
 
11-2
Het raadslid A. Bonte (GL) over wachttijd elektrische laadpaal.

11-2
Het raadslid mw. P.M. Wijntuin (PvdA) over Heijplaat.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.