Direct naar de content

B en W besluiten 10 februari 2015

Burgemeester

03-02 Belangrijk uitgangspunt voor het Rotterdamse coffeeshopbeleid is dat het gedogen van de coffeeshops zo min mogelijk overlast oplevert voor de wijk of buurt waar deze gevestigd is. Overlast van coffeeshops wordt aangepakt. Het college van B en W vraagt daarom alle exploitanten van een coffeeshop in 2015 een bewonersavond te organiseren om mogelijke klachten te inventariseren. Als er aanleiding is, kan een bewonerscommissie worden opgezet. Deze heeft als doel binnen een dergelijke commissie de overlast die omwonenden kunnen ervaren met relevante partijen bespreekbaar te maken. Deze maatregel is een uitwerking van de afspraak zoals deze is opgenomen in het collegeprogramma 2014 – 2018 'Kendoe'.

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

10-02 Het college van B en W heeft een aantal wijzigingen vastgesteld in het raadsvoorstel inzake regelgeving rondom voormalige deelgemeenten en wijzigingen regelingen gebiedscommissies. Een van de gewijzigde punten is de adviestermijn voor de gebiedscommissies die van drie naar vier weken wordt verruimd.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

10-02 Het college van B en W heeft ingestemd met het voorstel tot statutenwijziging van de stichting Rotterdam Sportsupport onder de voorwaarde dat het Rotterdams belang gewaarborgd blijft. De statutenwijziging maakt het mogelijk dat Rotterdam Sportsupport de dienstverlening buiten Rotterdam en aan andere rechtspersonen dan amateursportverenigingen aan kan bieden.

10-02 Maandelijks wordt over de voortgang van het programma voor het verbeteren van het jaarrekeningproces gerapporteerd. Uit de rapportage van 1 februari 2015 blijkt dat de uitvoering van het programma nog steeds op koers ligt. Gezien de complexiteit en dynamiek blijft continue waakzaamheid geboden om bij potentiële knelpunten direct te kunnen acteren. Dat betekent dat strakke sturing en monitoring noodzakelijk blijven. De rapportage is door het college van B en W vastgesteld en aangeboden aan de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR).

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

10-02 Het college van B en W stemt in met de ambtsreis van wethouder Langenberg op 17 en 18 februari naar Freiburg. Hij neemt dan deel aan de bijeenkomst van het Regional Executive committee van ICLEI, een wereldwijd netwerk bestaande uit zo’n 1200 steden.

10-02 Het college van B en W heeft het Werkplan DCMR 2015 vastgesteld. Hierin worden de werkzaamheden beschreven die de DCMR Milieudienst Rijnmond in 2015 uitvoert voor de gemeente Rotterdam. Het Werkplan zet in op een meer risicogestuurde en systematische aanpak, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan bedrijven met een slecht naleefgedrag of een hoog risicoprofiel. Het college stelt de gemeenteraad voor de motie ‘Betere handhaving zware industrie’ (MO2014-2230) hiermee als afgedaan te beschouwen.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

Het raadslid P. Wijntuin en C. Engberts (PvdA) over Gay-Straight Allianties (GSA’s) in Rotterdam.

Het raadslid T.C.Weerdmeester (SP) over onbegaanbare tram- en busperrons.

Het raadslid P. Wijntuin en C. Engberts (PvdA) over homoambassadeurs.

Het raadslid R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) over grootschalige afpersing op schoolpleinen.

Het raadslid T.C. Weerdmeester (SP) over inning marktgelden.

Het raadslid S. van Dijk (SP) over scholen willen geen vmbo om 'wit' te blijven.

Het raadslid J.N. Baljeu (VVD) over homoambassadeurs.

Het raadslid de heer A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over overlast door vereniging in oude wijkbibliotheek Noord.

Het raadslid F. Talbi (PvdA) over kinderen van vrouwen in detentie.

Het raadslid J. Bokhove (Groenlinks) over afzien van innen eigen bijdrage jeugd-ggz.


Noot voor de redactie: