Direct naar de content

B en W berichten 2 september

  

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

02-09
Het college van B en W geeft een positief advies af voor de voorgenomen fusie tussen Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (waaronder de Rotterdamse school voor Voortgezet Onderwijs, het Rudolf Steiner College) en Stichting Vrije Scholen (waaronder één school voor Primair Onderwijs in Den Haag).


Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

02-09
Het college van B en W heeft besloten het laatste gedeelte van de doodlopende Ophemertstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken.

02-09
Het college van B en W legt de notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Deze notitie markeert de start van de bestemmingsplannen voor de spoorverlenging en voor de ombouw van de omgeving van het station Hoek van Holland Haven. Voor beide plannen is een milieueffectrapport (MER) nodig. De plannen zijn onderdeel van de ombouw van de huidige spoorlijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland tot metrolijn.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

02-09
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Dirk van den Burgweg, tweede herziening” ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 februari 2014 tot en met 3 april 2014 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingekomen. De herziening maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met het uitwisselen van het aantal woningen tussen verschillende deelgebieden.

02-09
Het college van B en W gaat akkoord met de afwijkende uitgifte in tijdelijke erfpacht van het perceel, plaatselijk bekend als de Landtong Rozenburg, kadastraal bekend als gemeente Rozenburg, sectie A, nummer 3250, groot ongeveer 225m².

02-09
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Wielewaal Oost” gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 11 april 2014 tot en met 22 mei 2014 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingekomen. Op basis van deze zienswijzen is het ontwerpbestemmingsplan aangepast
op een ondergeschikt punt.

02-09
Het college van B en W gaat akkoord met het vestigen van erfpachtrecht in het gebied Wielewaal Oost.

02-09
Het college van B en W stelt nadere regels vast voor restschuldsubsidie bij laagrentende leningen voor funderingsherstel. Door de strengere regels voor het financieren van onderhoud aan de eigen woning van het Ministerie van Financiën was gedurende 2013 het verstrekken van de leningen voor funderingsherstel niet meer mogelijk. Met het vaststellen van deze nadere regels restschuldsubsidie is dit weer mogelijk.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

02-09 Het raadslid A. Bonte (GL) over tramringlijn op Rotterdam Zuid 

02-09 Het raadslid N. Berndsen (D66) over huisvestingsvergunning in de praktijk

02-09 Het raadslid G.J. Engberts (PvdA) over sluiting wijkscholen

02-09 De raadsleden M.A. van de Donk (VVD) en A. Laan (VVD) over leningen voor funderingsherstel

02-09 Het raadslid P.M. Wijntuin (PvdA); over het bezoek van de werkgroep racisme en discriminatie van de Verenigde Naties (VN) in Rotterdam


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.