Direct naar de content

Afspraken over huisvesting en hulp bijzondere doelgroepen

Zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeente hebben een nieuw convenant getekend over de huisvesting van mensen met psycho-sociale problematiek waarbij er een reëel risico bestaat op overlastgevend gedrag. 

Met het nieuwe convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen heeft de gemeente samen met de zorgaanbieders en woningcorporaties opnieuw een stap gezet in het gezamenlijke streven om van Rotterdam zowel een zorgzame als een sterke stad te maken. Door de afspraken met de woningcorporaties en de zorgaanbieders wil het college zowel zorgen voor balans in de wijken als het gaat om het opvangen van kwetsbare personen als ook de doorstroming in de keten van maatschappelijke opvang vergroten.

Het convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen vervangt de in 2009 gesloten overeenkomst. Met de komst van de WMO zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een (psychische of verstandelijke) beperking. De bestaande afspraken zijn aangepast aan de nieuwe wet- regelgeving.

Begeleiding

In het nieuwe convenant staan naast afspraken over voorzieningen ook afspraken over de begeleiding van personen die al dan niet zelfstandig gaan wonen. Als een persoon uit een voorziening zelfstandig gaat wonen en nog zorg of begeleiding ontvangt, dan maken de zorginstelling en de corporatie hier woon/zorgafspraken over en wordt met betrokkene een huurzorgcontract afgesloten.

Ook nieuw is dat vanaf nu ook gegevens uit het buurtsignaleringssysteem worden gebruikt bij de beoordeling van het draagvlak in een bepaalde wijk voor voorzieningen. Deze gegeven worden weergegeven op een zogenoemde buurtsignaleringskaart. Hiermee kan niet alleen op wijkniveau maar ook op buurtniveau worden bekeken of een bepaalde zorgvoorziening goed inpasbaar is in een bepaalde woonwijk. Ook bij de toewijzing van woningen aan mensen die uitstromen uit een voorziening kan de woningcorporatie met behulp van de buurtsignaleringskaart rekening houden met de draagkracht van de buurt.

Leefbaarheid

De positieve ervaringen uit het verleden worden behouden voor de toekomst: de betrokken partijen zorgen voor een beheercommissie waarin de verschillende partijen afspraken maken over beheermaatregelen en klachtenafhandeling. Voorzieningen die op deze manier tot stand zijn gekomen, hebben nauwelijks tot geen overlast voor de buurt veroorzaakt en hebben in sommige gevallen zelfs een positieve rol gespeeld in het versterken van de leefbaarheid.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 12 55 26 68 of j.scholten@rotterdam.nl