Direct naar de content

Aanpak Rotterdam Zuid: continuïteit en eigen verantwoordelijkheid

Uitvoeringsplan 2015 - 2018 Nationaal Programma Rotterdam Zuid gereed

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid gaat de tweede fase in. School, werk en wonen blijven ook in de periode 2015 – 2018 dé pijlers van het programma. Nieuw is de intensivering van de aanpak van de wijkveiligheid en de ondermijnende criminaliteit op Zuid. Door nieuwe wetgeving van het Rijk, komt er financiële ruimte voor corporaties om betere woningen te realiseren. Bewoners staan op Zuid nog steeds in het middelpunt: naar school of aan het werk, met hulp als dat niet zelfstandig lukt. 

Partners van het NPRZ: de gemeente Rotterdam, het Rijk, schoolbesturen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven houden zich aan de afspraken die gemaakt zijn voor Zuid: in 2030 op het niveau van het G4-gemiddelde.

Ondermijning criminaliteit
Naast de inspanningen in school, werk en wonen, wordt de wijkveiligheid verder verbeterd en de drugscriminaliteit bestreden. Met de aanpak van drugshandel, witwassen en fraude wordt er voor gezorgd dat de sociale en fysieke investeringen van het NPRZ resultaat hebben. Speciaal voor Zuid is hiervoor een Stadsmarinier aangesteld. Daarnaast wordt extra inzet gepleegd in de vier wijken van Zuid die het laagst scoren in het wijkprofiel: Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Tarwewijk. Dit gebeurt onder meer door wijkinterventieteams om woonoverlast tegen te gaan, veel aandacht voor schoon en heel via extra surveillances en handhavingacties en aanpak van plekken waar jongeren veel overlast veroorzaken. Hiermee geeft het programma gehoor aan de wens van bewoners.

Betere woningen haalbaar
De nieuwe woningwet die eind vorig jaar in de Tweede Kamer is vastgesteld, maakt het mogelijk dat corporaties op Zuid meer dan elders in het land kunnen investeren in betere woningen in Rotterdam-Zuid. De extra investeringsruimte die zo ontstaat bedraagt tenminste 500 mln. voor de komende 10 jaar en komt bovenop de geplande investeringen van 494 mln. tot 2018 door de betrokken corporaties. Daarmee kan de ambitie uit 2011 op het gebied van de woningen geheel worden gerealiseerd. In de eerste helft van 2015 werken de corporaties, de gemeente en het Rijk uit hoe zij de extra investeringsruimte kunnen benutten. Met de investeringen van corporaties, de investeringen in Hart van Zuid en Stadionpark en overige private investeringen wordt tot en met 2018, 1,3 miljard geïnvesteerd op Zuid.

Children’s zone: wij zorgen voor een succesvolle toekomst
In het Uitvoeringsplan blijven de Children’s Zone met extra leertijd, hulp aan gezinnen via frontlijn wijkteams, professionalisering van docenten en schoolleiders en het kiezen voor zorg en techniek centraal. Het is van belang om door te gaan met het ingezette beleid, omdat effecten pas na 3 tot 5 jaarzichtbaar worden. Nieuw is dat buitenschoolse activiteiten zoals sport- en speeltuinen meer aansluiten bij de aanpak op school. Ook worden ouders via cursussen ouderbetrokkenheid en wijktoppen, aangesproken op wat zij zelf kunnen doen om hun kinderen een hoger schoolniveau te laten bereiken.

Meer carrière startgaranties, minder uitkeringen
Het aantal carrièrestart garanties afgegeven voor jongeren wordt uitgebreid: in de periode 2015-2018 komen er voor de zorg jaarlijks 120 tot 160 carrière startgaranties bij. De zorgpartners Rotterdam Rijnmond hebben dit met elkaar afgesproken. Deze komen bovenop de 210 beschikbare garanties van Deltalinqs, Defensie en RET. Ook is afgesproken hoeveel minder mensen afhankelijk moeten zijn van een uitkering. Er zal streng worden gehandhaafd, er zullen mogelijkheden worden gecreëerd en er wordt meer samengewerkt met het UWV. Mensen die langere tijd in de uitkering zitten worden benaderd om aan het werk te gaan. De maatregelen moeten leiden tot een jaarlijkse nettodaling van 300 tot 400 uitkeringen op Zuid.

Uitvoeringsplan 2015 – 2018


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karín Oostenbrink – Fraai, Werk en Communicatie Nationaal Programma Rotterdam Zuid, tel. 06-51074721 of e-mail: ki.fraai@rotterdam.nl.