Direct naar de content

60 miljoen euro extra voor wonen op Zuid

De Rotterdamse corporaties investeren de komende jaren 60 miljoen euro extra in Rotterdam Zuid. Dat is bovenop de totale investering van 400 miljoen euro die ze al eerder hebben toegezegd. 

Woonstad Rotterdam, Woonbron, Havensteder en Vestia hebben zich, samen met de gemeente Rotterdam, ingespannen om via de verhuurderheffing extra geld vrij te maken voor investeringen in Rotterdam Zuid. Dit is gebeurd op basis van concrete plannen en projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Door de goede lokale samenwerking en met ondersteuning van de vijf partijen uit de wooncoalitie is dit gelukt. De investeringen leiden naast aantrekkelijkere woningen, tot meer werk en stageplekken voor mensen van Zuid. Op jaarbasis komen naar verwachting 250 werkplekken vrij voor mensen met een uitkering en stageplekken voor jongeren die een vakopleiding volgen.

In december 2013 stemde de Eerste Kamer in met de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is onderdeel van het woonakkoord. Verhuurders betalen minder heffing als ze investeren in onder andere sloop, nieuwbouw of verbouw in Rotterdam Zuid. Het geld dat hiermee vrij komt, komt ten goede aan betere woningen voor bewoners van Rotterdam Zuid.

De vier corporaties en de gemeente hebben in het najaar van 2013 en begin 2014 de plannen bij elkaar gelegd waarmee er – tegen de markt in – voor 60 miljoen euro extra investeringen in dit gebied worden gedaan. Het gaat hierbij om de onderstaande projecten:

Woonstad
Woonstad Rotterdam is een van de grootste investeerders in Zuid. In de periode 2014-2017 investeert deze stadscorporatie ruim 228 miljoen euro in Rotterdam Zuid. Dat betreft vooral investeringen in de verbetering van woningen in de wijken Oud-Charlois, Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis; nieuwbouw aan de Oranjeboomstraat in Feijenoord; het afmaken van de gebiedsontwikkeling in Pendrecht met sloopnieuwbouw en renovaties, en de grootschalige vernieuwing van de Wielewaal.

Havensteder
Havensteder investeert in 2014 en deels 2015 voor 38,3 miljoen euro in grootschalige verbouw en samenvoeging van sociale huurwoningen. Het gaat dan om projecten aan Veldstraat, Weimansweg, Reigerpad en de Dordtsestraatweg en het Complex 208, die nu mede van de grond kunnen komen door inzet van 6,54 miljoen euro aan middelen via de verhuurdersheffing. Daarnaast neemt Havensteder andere projecten in Vreewijk en aan de Dordtsestraatweg in voorbereiding. De investering in 2014 en 2015 is onder voorbehoud van gelijkblijvende externe omstandigheden. Investeringen in de jaren daarna zijn afhankelijk van het realiseren van de verkoop- en dispositiekasstromen.

Woonbron
Woonbron gaat in 2014 en 2015 41,8 miljoen euro investeren in Rotterdam Zuid. In met name IJsselmonde en Beverwaard ligt de nadruk op grootschalige en kleinschalige renovaties en verduurzaming van woningen. Dit genereert voor Zuid een additionele investeringsmogelijkheid van 6,2 miljoen euro. Door de regeling in het kader van de verhuurdersheffing, kan een eerste start gemaakt worden met extra stappen in onder andere de wijk Carnisse. Ook wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Huis op Zuid waarvan de start van de bouw voorzien is voor 2015.

Vestia
Vestia neemt door de lastige financiële situatie op dit moment een bijzondere positie in op Zuid. Waar mogelijk wordt er meegedaan, maar grootschalige investeringen zijn eigenlijk niet mogelijk. Desondanks wordt er in goede samenwerking met andere corporaties alles in het werk gesteld om de voorbereidingen voor investeringen in de Afrikaanderwijk (en elders op Zuid) niet voor niets te laten zijn. Hierdoor is het mogelijk gebleken om met een breed convenant in de Afrikaanderwijk, een aantal projecten door te laten gaan en nu ook tot sloop over te kunnen gaan van 158 woningen aan de Leeuwekuil. Dit is mede mogelijk door de verhuurdersheffing (2,37 miljoen euro) en maakt de weg vrij voor de verbinding van de Afrikaanderwijk met de Kop van Zuid en Parkstad. Daarnaast wordt bekeken of de komende jaren een aantal gerichte investeringen toch mogelijk zijn na goedkeuring van de toezichthouders in andere delen van de Afrikaanderwijk. De ontwikkeling van locaties in Zuidwijk ligt grotendeels stil, maar samen met de gemeente wordt bekeken of hier mogelijkheden bestaan voor alternatieve invullingen zoals particulier opdrachtgeverschap.

Acties gemeente Rotterdam
In het afgelopen jaar heeft de gemeente in totaal 140 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het transformeren van het gebied rondom Zuidplein en Ahoy tot het Hart van Zuid, en op Varkenoord de sportcampus Rotterdam te realiseren. Daarnaast is er zo’n 18 miljoen euro aan gemeentelijke middelen beschikbaar om de komende jaren de woon- en leefomgeving van de zeven focuswijken te verbeteren.

Ook op het gezamenlijk doorzetten van VVE010 door corporaties en gemeente wordt volop ingezet. De ondersteuning van kleine VvE’s is cruciaal om een groot deel van de woningvoorraad op Zuid op orde te krijgen en behouden. Ook zet de gemeente de bestrijding van illegale woonsituaties voort. En vindt er meer controle plaats op de verstrekking van Huisvestingsvergunningen (HVV). Daarnaast komt er meer aandacht voor het soepel doorgeleiden van nieuwe projecten door de juridische besluitvorming, om waar mogelijk tijdswinst te behalen.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Naast de pijler wonen, wordt er in binnen het NPRZ doorgewerkt aan de pijlers school en werk. Dit betekent o.a. doorzetten en uitbreiden van de Children's Zone met o.m. leertijduitbreiding, hulp voor gezinnen via integrale wijkteams, aandacht voor beroepskeuze richting techniek en zorg en verdere inzet op carrière startgaranties en werk voor mensen met een uitkering.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een samenwerking tussen gemeente, Rijk, deelgemeenten, scholen, corporaties, zorginstellingen en bedrijfsleven. Dit moet er toe leiden dat Rotterdam Zuid over twintig jaar voor school, werk en wonen op hetzelfde niveau is als een gemiddelde grote stad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

  • Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Karakus, 06 – 10 06  47 79
  • Eric Smulders, woordvoerder Woonstad 06 54724676
  • Arjanne Hoogendoorn, woordvoerder Havensteder 06 11375655
  • Amanda de Ruwe, woordvoerder Woonbron 06 12288788
  • Hanneke Klumpes, woordvoerder Vestia 06 10389329