Direct naar de content

40 miljoen euro rijkssubsidie voor woningverbetering Rotterdam Zuid

Rijk en gemeente investeren in particuliere woningvoorraad in NPRZ-gebied

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) investeert 40 miljoen euro in woningverbetering in Rotterdam Zuid. Deze eenmalige bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds wordt de komende jaren vooral ingezet voor de verbetering en verduurzaming van kwetsbare woningen in particulier eigendom op Zuid.

,,We zijn heel blij met deze bijdrage. De bestaande woningvoorraad moet veel meer aandacht krijgen’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,We willen dat de huidige bewoners comfortabel en met plezier in hun huis kunnen blijven wonen en deze woningen ook hun waarde behouden. Zo ontstaat een duurzame en aantrekkelijke woonstad.’’

Met het Volkshuisvestingsfonds wil het rijk investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep ‘Dicht de Kloof!’ van vijftien burgemeesters in ons land en vele maatschappelijke partijen. In deze oproep wordt geconstateerd dat de kloof tussen de bewoners van kwetsbare wijken en de rest van het land toeneemt en dat de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet langjarige extra investeringen moeten doen, samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners. Dit gaat dan niet alleen over het verbeteren van de woningvoorraad maar ook bijvoorbeeld over het bestrijden van armoede, werkloosheid en onderwijsachterstanden. Met de 40 miljoen is nu een mooie eerste stap gedaan want het ministerie van BZK geeft gehoor aan de oproep van de burgemeesters door bij de verdeling van uitkering uit het Volkshuisvestingsfonds prioriteit te geven aan de 16 kwetsbare stedelijke gebieden.

Toekomstbestendig

Uit een recent vitaliteitsonderzoek blijkt dat tienduizenden huizen in Rotterdam, met name in de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), verbeterd moeten worden om toekomstbestendig te zijn. Voor veel bewoners is de stapeling van opgaven onbetaalbaar. Bij deze woningen gaat het bijvoorbeeld om funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij.

Samen met bewoners

De gemeente wil in overleg met bewoners het geld optimaal gaan inzetten in de meest kwetsbare gebieden van Rotterdam Zuid. Dan kan met renovatie, samenvoegen en in sommige gevallen met sloop en nieuwbouw. Binnenkort komt het college met een plan voor participatie en herhuisvesting.
Het geld wordt geïnvesteerd op locaties waar woningen in particulier eigendom zijn, bewoners aangeven niet tevreden te zijn met de woonsituatie, de leefbaarheid onder druk staat en verduurzaming noodzakelijk is. De gemeente draagt zelf 17 miljoen euro bij.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, werkgevers, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.
Een van de onderdelen is om te zorgen voor prettige woonwijken voor iedereen: voor lagere, midden en hogere inkomens, voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en voor starters. Dit geldt voor nieuwe bewoners, maar in de eerste plaats voor de huidige bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een grotere woning op Zuid.